Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()

Εξετάζεται η τέχνη ως μορφή επικοινωνίας και ως κοινωνική δραστηριότητα. Αναλύονται οι δομικές και λειτουργικές μεταβολές της στις νεωτερικές κοινωνίες και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα φαινόμενα που διαμορφώνονται στη λεγόμενη μετανεωτερική ή ύστερη νεωτερική κοινωνία. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις των αισθητικών και καλλιτεχνικών λειτουργιών της μαζικής επικοινωνίας, καθώς και ορισμένα από τα κυριότερα καλλιτεχνικά ρεύματα από το τέλος του 19ου και στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις καλλιτεχνικές πρωτοπορίες και στη στάση τους απέναντι στη μαζική κουλτούρα. Αναλύονται η αισθητικοποίηση της μαζικής επικοινωνίας και η μαζικοποίηση της καλλιτεχνικής επικοινωνίας, καθώς και οι πολύπλευρες επιδράσεις που ασκούν τα μαζικά μέσα στη δημιουργία, την παραγωγή, τη διάδοση και την πρόσληψη καλλιτεχνικών αγαθών. Έμφαση δίνεται, επίσης, στη σχέση της τέχνης με τη διαφήμιση, στη βιομηχανία της αισθητικής προτίμησης, στη διαμόρφωση και τις λειτουργίες του star system, στη σχέση ανάμεσα στη μαζική επικοινωνία και τις συλλογικές αναπαραστάσεις για την τέχνη και τους καλλιτέχνες, καθώς και στη σύγκλιση ανάμεσα στις διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής επικοινωνίας.

Εξετάζονται οι επιδράσεις που ασκεί το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης στην παραγωγή, διάδοση και πρόσληψη καλλιτεχνικών αγαθών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συγκρότηση και στις λειτουργίες των παγκόσμιων βιομηχανικών συμπλεγμάτων πολυμέσων, καθώς και στη διαμόρφωση των πολιτιστικών ασυμμετριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναλύονται οι νέες μορφές τέχνης και καλλιτεχνικής επικοινωνίας γενικότερα, οι οποίες προκύπτουν με τη σύγκλιση που επιφέρει το διαδίκτυο. Διερευνάται κατά πόσο η παγκοσμιοποίηση επιδρά στη διαμόρφωση της πολιτιστικής πολιτικής και κατά πόσο μπορεί να συμβάλει στον εκδημοκρατισμό της καλλιτεχνικής επικοινωνίας και την ανάπτυξη της πολιτισμικής ποικιλομορφίας.

Εξετάζεται η τέχνη ως μορφή επικοινωνίας και ως κοινωνική δραστηριότητα. Αναλύονται οι δομικές και λειτουργικές μεταβολές της στις νεωτερικές κοινωνίες και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα φαινόμενα που διαμορφώνονται στη λεγόμενη μετανεωτερική ή ύστερη νεωτερική κοινωνία. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις των αισθητικών και καλλιτεχνικών λειτουργιών της μαζικής επικοινωνίας, καθώς και ορισμένα από τα κυριότερα καλλιτεχνικά ρεύματα από το τέλος του 19ου και στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις καλλιτεχνικές πρωτοπορίες και στη στάση τους απέναντι στη μαζική κουλτούρα. Αναλύονται η αισθητικοποίηση της μαζικής επικοινωνίας και η μαζικοποίηση της καλλιτεχνικής επικοινωνίας, καθώς και οι πολύπλευρες επιδράσεις που ασκούν τα μαζικά μέσα στη δημιουργία, την παραγωγή, τη διάδοση και την πρόσληψη καλλιτεχνικών αγαθών. Έμφαση δίνεται, επίσης, στη σχέση της τέχνης με τη διαφήμιση, στη βιομηχανία της αισθητικής προτίμησης, στη διαμόρφωση και τις λειτουργίες του star system, στη σχέση ανάμεσα στη μαζική επικοινωνία και τις συλλογικές αναπαραστάσεις για την τέχνη και τους καλλιτέχνες, καθώς και στη σύγκλιση ανάμεσα στις διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής επικοινωνίας.

test_pgiovani

Εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων από ομαδοποιημένα δεδομένα. Το πρόβλημα της οικολογικής ανάλυσης. Προετοιμασία δεδομένων για οικολογική ανάλυση. Επιλογή στατιστικής και χωρικής μονάδας. Τεχνικές και μέθοδοι οικολογικής ανάλυσης (ecological inference) σε πίνακες 2x2. Μέθοδος των φραγμάτων. Μέθοδοι παλινδρόμησης. Μέθοδος του King και άλλες συναφείς τεχνικές. Εισαγωγή στο λογισμικό Ezi. Αντιμετώπιση του προβλήματος της οικολογικής ανάλυσης σε πίνακες RxC. Εισαγωγή στο λογισμικό Mapinfo. Θεματικοί χάρτες. Αποτύπωση εκτιμήσεων σε χάρτη και ανάλυση κατά συστάδες (cluster analysis). Αναζήτηση πηγών και βιβλιογραφίας. Χρήση των εργαλείων Scopus και Refworks. Δημοσίευση αποτελεσμάτων.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν το μάθημα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω:
Στο μάθημα αναπτύσσονται ποσοτικές μέθοδοι στις πολιτικές επιστήμες και χρησιμοποιούνται στοιχεία που έχουν διδαχθεί στα μαθήματα: «Μαθηματικά στις πολιτικές επιστήμες: εισαγωγή», «Κοινωνική Στατιστική», και «Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες». Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα οφείλουν να έχουν κατανοήσει σε ικανοποιητικό βαθμό την ύλη των παραπάνω μαθημάτων.
1) Το μάθημα απαιτεί απασχόληση σε Η/Υ. Η ικανοποιητική γνώση διαχείρισης αρχείων (αποθήκευση, μεταφορά κ.λπ.), χρήσης λογισμικού επεξεργασίας κειμένου (π.χ. Word) και λογιστικών φύλλων (π.χ. Excel), καθώς και η επιθυμία για την εκμάθηση νέων εργαλείων λογισμικού κρίνεται απαραίτητη.
2) Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα παραδώσουν «δημοσιεύσιμη» εργασία – μελέτη περίπτωσης στην οποία θα αναλύεται μία εκλογική ενότητα.

Ενδεικτική βιβλιογραφία
Achen, C. H., & Shively, W. P. (1995). Cross-level inference. Chicago ; London: University of Chicago Press.
King, G. (1997). A solution to the ecological inference problem : Reconstructing individual behavior from aggregate data. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
King, G., Tanner, M. A., & Rosen, O. (2004). Ecological inference : New methodological strategies. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.
Χατζηπαντελής, Θ, & Ανδρεάδης, Ι. (2005). Μαθηματικά στις Πολιτικές Επιστήμες. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()