Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()

Στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση και εξοικείωση με βασικές έννοιες των πραγματικών ακολουθιών και σειρών καθώς και του Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού πραγματικών συναρτήσεων μιας μεταβλητής.
Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι:
-- ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών και προσεγγιστικές μέθοδοι
-- πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής, όριο, παράγωγος και εφαρμογές (ακρότατα, γραμμικοποίηση συνάρτησης, θεωρία σφαλμάτων, επαναληπτικές μέθοδοι, ασυμπτωτικά αναπτύγματα και εφαρμογές στην πολυπλοκότητα)
-- ολοκληρωτικός λογισμός, αόριστα και ορισμένα ολοκληρώματα με εφαρμογές
-- δυναμοσειρές και σειρές Taylor με εφαρμογές σε προσεγγίσεις

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των στόχων και των μεθόδων της διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών στις μικρές ηλικίες, μέσα από σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα. Παράλληλα το μάθημα επιδιώκει να ασκήσει τους φοιτητές/τριες να συνδέσουν θεωρία και τα ευρήματα με τη διδασκαλία.

Έτσι το περιεχόμενο του μαθήματος διακρίνεται σε δύο μέρη.

Στο πρώτο θα μελετηθούν γενικότερα ζητήματα της διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών.

Στο δεύτερο μέρος το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στις κατευθύνσεις και τους προβληματισμούς, το επίπεδο προσέγγισης, τα σύγχρονα ευρήματα όπως και τις διδακτικές προτάσεις για τους άξονες των μαθηματικών εννοιών.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των στόχων και των μεθόδων της διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών στις μικρές ηλικίες, μέσα από σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα. Παράλληλα το μάθημα επιδιώκει να ασκήσει τους φοιτητές/τριες να συνδέσουν θεωρία και τα ευρήματα με τη διδασκαλία.

Έτσι το περιεχόμενο του μαθήματος διακρίνεται σε δύο μέρη.

Στο πρώτο θα μελετηθούν γενικότερα ζητήματα της διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών.

Στο δεύτερο μέρος το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στις κατευθύνσεις και τους προβληματισμούς, το επίπεδο προσέγγισης, τα σύγχρονα ευρήματα όπως και τις διδακτικές προτάσεις για τους άξονες των μαθηματικών εννοιών.

Περιεχόμενο: Διαμόρφωση αστικών υπαίθριων χώρων συλλογικών δραστηριοτήτων Θέμα: Σχεδιασμός κεντρικού ελεύθερου χώρου στη Θεσσαλονίκη (πλατεία, πεζόδρομοι, ακάλυπτοι χώροι, αυλές δημοσίου, μια ενότητα στον αστικό ιστό) Στόχος: Η άσκηση στο σχεδιασμό του υπαίθριου χώρου. Η ολοκλήρωση της μελέτης διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου, από τα σχέδια γενικής οργάνωσης μέχρι και τη μελέτη εφαρμογής

Εξετάζονται οι επιδράσεις που ασκεί το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης στην παραγωγή, διάδοση και πρόσληψη καλλιτεχνικών αγαθών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συγκρότηση και στις λειτουργίες των παγκόσμιων βιομηχανικών συμπλεγμάτων πολυμέσων, καθώς και στη διαμόρφωση των πολιτιστικών ασυμμετριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναλύονται οι νέες μορφές τέχνης και καλλιτεχνικής επικοινωνίας γενικότερα, οι οποίες προκύπτουν με τη σύγκλιση που επιφέρει το διαδίκτυο. Διερευνάται κατά πόσο η παγκοσμιοποίηση επιδρά στη διαμόρφωση της πολιτιστικής πολιτικής και κατά πόσο μπορεί να συμβάλει στον εκδημοκρατισμό της καλλιτεχνικής επικοινωνίας και την ανάπτυξη της πολιτισμικής ποικιλομορφίας.

Εξετάζεται η τέχνη ως μορφή επικοινωνίας και ως κοινωνική δραστηριότητα. Αναλύονται οι δομικές και λειτουργικές μεταβολές της στις νεωτερικές κοινωνίες και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα φαινόμενα που διαμορφώνονται στη λεγόμενη μετανεωτερική ή ύστερη νεωτερική κοινωνία. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις των αισθητικών και καλλιτεχνικών λειτουργιών της μαζικής επικοινωνίας, καθώς και ορισμένα από τα κυριότερα καλλιτεχνικά ρεύματα από το τέλος του 19ου και στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις καλλιτεχνικές πρωτοπορίες και στη στάση τους απέναντι στη μαζική κουλτούρα. Αναλύονται η αισθητικοποίηση της μαζικής επικοινωνίας και η μαζικοποίηση της καλλιτεχνικής επικοινωνίας, καθώς και οι πολύπλευρες επιδράσεις που ασκούν τα μαζικά μέσα στη δημιουργία, την παραγωγή, τη διάδοση και την πρόσληψη καλλιτεχνικών αγαθών. Έμφαση δίνεται, επίσης, στη σχέση της τέχνης με τη διαφήμιση, στη βιομηχανία της αισθητικής προτίμησης, στη διαμόρφωση και τις λειτουργίες του star system, στη σχέση ανάμεσα στη μαζική επικοινωνία και τις συλλογικές αναπαραστάσεις για την τέχνη και τους καλλιτέχνες, καθώς και στη σύγκλιση ανάμεσα στις διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής επικοινωνίας.

Εξετάζεται η τέχνη ως μορφή επικοινωνίας και ως κοινωνική δραστηριότητα. Αναλύονται οι δομικές και λειτουργικές μεταβολές της στις νεωτερικές κοινωνίες και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα φαινόμενα που διαμορφώνονται στη λεγόμενη μετανεωτερική ή ύστερη νεωτερική κοινωνία. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις των αισθητικών και καλλιτεχνικών λειτουργιών της μαζικής επικοινωνίας, καθώς και ορισμένα από τα κυριότερα καλλιτεχνικά ρεύματα από το τέλος του 19ου και στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις καλλιτεχνικές πρωτοπορίες και στη στάση τους απέναντι στη μαζική κουλτούρα. Αναλύονται η αισθητικοποίηση της μαζικής επικοινωνίας και η μαζικοποίηση της καλλιτεχνικής επικοινωνίας, καθώς και οι πολύπλευρες επιδράσεις που ασκούν τα μαζικά μέσα στη δημιουργία, την παραγωγή, τη διάδοση και την πρόσληψη καλλιτεχνικών αγαθών. Έμφαση δίνεται, επίσης, στη σχέση της τέχνης με τη διαφήμιση, στη βιομηχανία της αισθητικής προτίμησης, στη διαμόρφωση και τις λειτουργίες του star system, στη σχέση ανάμεσα στη μαζική επικοινωνία και τις συλλογικές αναπαραστάσεις για την τέχνη και τους καλλιτέχνες, καθώς και στη σύγκλιση ανάμεσα στις διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής επικοινωνίας.

test_pgiovani

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()